Boeren hebben in Nederland een belangrijke rol met betrekking tot het landschap. Zij zijn niet alleen eigenaar/gebruiker, maar beheren ook het buitengebied. Zij bepalen dus mede hoe het platteland eruit ziet.
Onze stallen zijn gesitueerd in het kleigebied van Woensdrecht. Dit gebied kenmerkt zich door een landschappelijke openheid. Het bedrijf is gelegen in de oksel van een talud van een viaduct en een geluidswal naast de A4 naar Antwerpen.

Door de materiaal- en kleurkeuze past het bedrijf bij de plaatselijk aanwezige bebouwing.
De (toekomstige)beplanting welke bestaat uit gebiedseigen soorten zal het bedrijf groen omzomen.
Het talud van het viaduct en de bermen van de toegangsweg worden door ons beheerd.
De akkergrond wordt beteelt met gewassen welke plaatselijk veel voorkomen. Op plaatsen waar het mogelijk is worden akkerranden milieuvriendelijk beheerd (actief randenbeheer).
Bij aanvragen voor bouwvergunningen is het noodzakelijk te voldoen aan eisen gesteld door een welstandcommissie. Deze is vrij statisch in haar oordeel; het gemeentebestuur volgt meestal het advies van deze commissie.
De gebouwen grenzen aan een zijde aan een geluidswal, eigendom van Dienst Domeinen aan een andere zijde aan grond van de Stichting Buisleidingstraat. Deze beide diensten stellen zich vrij star op bij eventueel alternatief gebruik van de gronden.
Het bedrijf is omringd met een waterlossing, waarover het Waterschap zeggenschap heeft.

Over het gebruik van het akkerland is niet direct overleg nodig met instanties. Voor akkerrandenbeheer daarentegen is een beheersovereenkomst gesloten met het Waterschap waarbij we ons verplichten ongeveer 1 km akkerrand milieuvriendelijk te beheren.
Daarbij wordt er een onbespoten en onbemeste oeverrand als groene buffer langs agrarische sloten in stand gehouden.


Voor het beheer van het viaduct en bermen is overleg met Gemeente Woensdrecht.
Met name in het groeiseizoen wordt onderhoud verricht aan beplanting en grasbermen; dit vraagt gemiddeld 8 uur per week.
Voor het Actief Randenbeheer staat een vergoeding vanuit het Waterschap, waarvan het onderhoud verricht kan worden.
Voor het beheren en onderhouden van bermen, beplanting e.d. staat geen vergoeding.


Wij zijn als varkenshouders niet verplicht het landschap bij te houden, maar zien het als onze zorgplicht. Het is onze eigen woon- en werkomgeving en dan is het vanzelfsprekend dat die er fatsoenlijk dient uit te zien: voor onszelf, maar ook voor anderen.