Natuurbeheer
Boeren en tuinders hebben al eeuwen een belangrijke rol in het ontstaan en het onderhoud van ons platteland. Zij wonen en werken er en zorgen zo voor een afwisselend buitengebied.
De afwisseling van weilanden, akker- en tuinbouwgewassen en gebouwen geven het platteland een kleurrijk gezicht. Door hun erven aan te planten trachten veel boeren de bedrijfsgebouwen in het landschap in te passen.

Boeren bewerken hun akkers met zorg. Een goede bodemkwaliteit is immers essentieel voor een gezond gewas en vormt zo de basis voor een goede opbrengst. Daarnaast hebben boeren samen met de overheid en natuurbeschermers tal van projecten opgezet om de natuurwaarde van het buitengebied te vergroten.

Een voorbeeld is het project akkerrandenbeheer. In dit project worden er bufferstroken aangelegd tussen sloten en gewassen. Op deze bufferstroken worden wel gewassen verbouwd, maar wordt geen gebruik gemaakt van mest en gewasbeschermingsmiddelen. Zo blijft het milieu in en om de sloot beschermd. Alleen al in Brabant doen 520 agrariërs aan dit project mee. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 1020 strekkende kilometer randen langs watervoerende sloten.


Ook weidevogels krijgen aandacht van de boer. Veel veehouders en akkerbouwers plaatsen samen met natuurverenigingen markeringen bij nesten voordat het land wordt bewerkt. Hierdoor blijven de nesten en eitjes van de Kieviet, de Grutto of de Scholekster beschermd. Andere boeren leggen met overheidssubsidie bijvoorbeeld kikkerpoelen aan of planten houtwallen.